Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

string quartet /,striηkwɔ:'teit/  

  • Danh từ
    dàn nhạc bộ tứ đàn dây
    nhạc bộ tứ đàn dây