Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ)
    đậu quả