Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

string band /,striη'bænd/  

  • Danh từ
    dàn nhạc đàn dây