Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

striker /'straikə[r]/  

  • Danh từ
    công nhân đình công
    (thể thao) tiền đạo (bóng đá)