Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strike-breaking /'straik,breikiŋ/  

  • Danh từ
    sự phá đình công