Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strike-breaker /'straik,-breikə[r]/  

  • Danh từ
    công nhân phá đình công (vào làm thay chỗ các công nhân đình công để phá cuộc đình công)