Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strike-a-light /'staikə'lait/  

  • Danh từ
    cái bật lửa