Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strike pay /'straikpei/  

  • Danh từ
    trợ cấp đình công (do nghiệp đoàn trả)