Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strike benefit /'staik'pei/  

  • Danh từ
    trợ cấp đình công