Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thông tục) kêu lanh lảnh