Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stridulate /'stridjʊleit/  /'stridʒʊleit/

  • Động từ
    kêu inh tai (sâu bọ như dế…)