Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stridulant /'stridjulənt/  

  • Tính từ
    inh tai