Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stridency /'straidənsi/  

  • Danh từ
    sự lanh lảnh, giọng xé tai (của âm thanh)