Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stressless /'streslis/  

  • Tính từ
    (ngôn ngữ học) không trọng âm