Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dấu trọng âm ('hoặc, trong từ điển này)