Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

streetwise /'stri:twaiz/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    hiểu biết kiểu sống thành thị