Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

street-door /'stri:tdɔ:/  

  • Danh từ
    cửa nhìn ra đường phố, cửa ở mặt đường phố