Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

street value /'stri:tvælju:/  

  • Danh từ
    giá bán chui
    nhân viên hải quan đã bắt được một số ma túy giá bán chui trên một triệu bảng