Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

street urchin /'stri:t'ærəb/  

  • Danh từ
    đứa trẻ cầu bơ cầu bất, đứa trẻ đầu đường xó chợ