Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

street orderly /'stri:t'ɔ:dəli/  

  • Danh từ
    công nhân quét đường ((như) street-sweeper)