Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

street cries /'stri:t'kraiz/  

  • Danh từ số nhiều
    tiếng rao hàng