Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

street credible /stri:t'kredəbl/  

  • Tính từ
    được tán thưởng trong giới thanh niên thợ thuyền