Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng street credibility)
    sự được tán thưởng trong giới thanh niên thợ thuyền

    * Các từ tương tự:
    street credibility, street credible