Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

streamless /'stri:mlis/  

  • Tính từ
    không thành dòng, không chảy (nước)
    không có sông, không có suối