Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lòng sông, lòng suối (đã cạn nước)