Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vàng đãi; vàng trong đất bồi