Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tin học) tập dữ liệu; tin