Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stream of consciousness /stri:məv'kɒn∫əsnis/  

  • Danh từ
    dòng tư duy, dòng ý thức…