Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    có vệt, có sọc
    streaky bacon
    thịt ba rọi