Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

streaker /'stri:kə[r]/  

  • Danh từ
    người chạy khỏa thân nơi công cộng (để gây sự chú ý)