Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strategist /strə'ti:dʒist/  

  • Danh từ
    nhà chiến lược