Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    máy bện thừng; bện cáp
    máy xe sợi