Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bị mắc cạn (tàu)
    bị lâm vào cảnh khó khăn, bị lâm vào cảnh không biết xoay xở ra sao
    bị bỏ rơi; bị bỏ lại đằng sau