Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

straitjacket /'streit'dʤækit/  

  • Ngoại động từ
    (từ lóng) trói tay trói chân