Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự nắn thẳng
    hot straightening
    sự nắn nóng