Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

straight-edge /'streitedʒ/  

  • Danh từ
    thước thẳng cạnh (để kiểm tra và vạch đường thẳng)