Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

straight-cut /'streit'kʌt/  

  • Tính từ
    thái dọc (thuốc lá)