Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chèn lắp
    hand stowing
    sự chèn lắp bằng tay
    sự tuôn nước vào đầy