Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stowaway /'stəʊəwei/  

  • Danh từ
    người đi chui (máy bay, tàu thủy)