Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stowage /'stəʊidʒ/  

  • Danh từ
    sự xếp gọn ghẽ
    chỗ xếp hàng [hóa], nơi xếp hàng [hóa]