Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    gỗ chèn (để chèn thùng trong khoang tàu)