Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xếp gọn [ghẽ]
  stow a trunk with clothes
  xếp gọn ghẽ quần áo vào hòm
  stow away
  đi chui (máy bay, tàu thủy)

  * Các từ tương tự:
  stow-wood, stowage, stowaway, stower, stowing