Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

store-ship /'stɔ:ʃip/  

  • Danh từ
    tàu lương thực, tàu hậu cần