Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

store detective /'stɔ:ditektiv/  

  • Danh từ
    người bám sát khách hàng (ở các cửa hàng lớn đề phòng kẻ cắp)