Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stop-watch /'stɔpwɔtʃ/  

  • Danh từ
    đồng hồ bấm giờ (chạy đua)

    * Các từ tương tự:
    stop- watch