Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stop-order /'stɔp,ɔ:də/  

  • Danh từ
    lệnh mua (bán) chứng khoán (cho người mua (bán) chứng khoán khi đã đạt giá quy định)