Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stop-off /'stɔp,ɔ:f/  

  • danh từ
    sự đỗ lại, sự ngừng lại (trong một cuộc đi)