Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stop-light /'stɒplait/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    như traffic light
    như brake light