Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kinh tế)
    sự xen kẽ cố ý thời kỳ lạm phát và thời kỳ giải lạm phát