Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stop-gap /'stɒpgæp/  

  • Danh từ
    người thay thế tạm thời; vật thay thế tạm thời
    stop-gap measures in an emergency
    biện pháp thay thế tạm thời trong tình huống khẩn cấp